Bước 1: Vào terminal nhập lệnh:

sudo nano /etc/network/interfaces


Bước 2: Sửa dhcp thành static và thêm phía dước các dòng khai báo IP tĩnh:

address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameserver 8.8.8.8 8.8.4.4

(more…)