Cafe Tino mần cái hang đá xấu quớ, tượng thì được bọc bao ni lông :| đuối ghê!