Tag Archives: Code vision

MMC/SD initialization

        Mò mẫm ba ngày ròng rã, cuối cùng con AVR cũng chịu nói chuyện với thằng MMC/SD. Post ở đây vừa chia sẻ kiến thức vừa lưu lại để dành, hồi chừng quên thì quay lại có cái mà mò ;))         Đầu tiên cần lưu ý là thằng MMC/SD chỉ nói chuyện bằng… Read more »